Betingelser

Martin Pedersen Stub er hypnotisør, underviser, underbevidst coach & alternativ behandler, og han kan ikke diagnosticere eller behandle psykiske og somatiske sygdomme eller lidelser som en medicinsk læge eller psykolog.

Den coaching, vejledning og træning, Vejen Hypnose leverer, er ikke en erstatning for normal medicinsk behandling, og det tilskyndes, at du fortæller om samarbejdet til enhver læge, der behandler dem nu og i fremtiden. Du bør fortsætte nuværende behandlingsforløb, og gå til egen læge med eksisterende eller fremtidige sygdomme samt mistanke herom.

Et samarbejde med Vejen Hypnose kan afbrydes af begge parter til enhver tid og af enhver årsag. Hvis du har betalt for flere sessioner, end du har modtaget, refunderes pengene ud fra de prissætninger og rabatter, der var gældende ved betaling. Martin Pedersen Stub betales for hans tid, ekspertise og indsigt, uanset resultaterne der følger. Betaling skal falde mindst 24 timer før første sessionen og prisen for en session refunderes ikke efter sessionen er påbegyndt. Du kan selvfølgelig få en ny tid, hvis der kommer noget i vejen.

Du kan blive guidet igennem forskellige metoder, herunder afslapning, visualisering, hypnose, Neurolingvistisk Programmering (NLP), Emotional Freedom Techniques (EFT), Grafologi og stressreducerende processer med henblik på selvhjælp og selvudvikling.

Der bliver fulgt op efter hypnosen for at sikre bedst mulig udvikling for alle parter og til dette indsamles generelle personoplysninger. Alle noter opbevares adskilt fra personoplysninger for din sikkerheds skyld.

God klinisk praksis

Det almene regelsæt for god klinisk praksis er selvfølgelig også en del af aftalen. Det betyder at jeg:

  1. vil udvise omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke.

  2. vil anbefale dig at søge læge m.v., hvor dette må anses for rigtigt.

  3. vil støtte op om evt. lægeordineret behandling du modtager med de bedst mulige behandlingsmetoder.

  4. løbende vedligeholder og opdaterer min faglige viden

  5. giver dig saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, du kan have hertil

  6. fører optegnelser over behandlinger. Se Cookie- og Privatlivspolitik her.

  7. har tavshedspligt omkring det du fortæller under sessioner og behandling.

Fortrolighed:

Vejen Hypnose behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Vejen Hypnose i besiddelse, fortroligt. Vejen Hypnose overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

Vejen Hypnose forbeholder sig ret til at anvende dele af kunders unavngivne og anonymiserede sager i forbindelse med markedsføring og materiale til kurser og undervisning, dog kun efter kundens skriftlige samtykke.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. Moms (25%).

Betalingsbetingelser:

Coachingforløb, kurser, workshops, foredrag og sessioner betales før, med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Hvis enkeltdags-kurser eller workshops skulle blive aflyst på foranledning af Vejen Hypnose, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Der gives ikke penge retur i forbindelse med sessioner, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb audios, videoer, sessioner og forløb ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ansvar i forbindelse med sessioner:

Sessioner, enten enkeltstående eller dele af et forløb, afholdes på de angivne og aftalte steder og tidspunkter. Som udgangspunkt er sessionstiderne bindende. Tidspunkter for sessioner kan dog ændres af begge parter i op til 24 timer inden. I forbindelse med akut sygdom gælder dog almindeligt afbud samme morgen, hvorefter ny aftale indgås.

Køber er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge ind i online-forum på det aftalte tidspunkt. Såfremt køber ikke fremmøder fysisk eller online / telefon inden for sessions første 15. minutter er Vejen Hypnose ikke forpligtet til at afholde sessionen. Køber er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde, og /eller en velfungerende internetforbindelse / telefon.

Ansvar i forbindelse med kurser og workshops:

Kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses en dag i de længere forløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato efter nærmere aftale.

Rejseaktiviteter:

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder eller offentlige institutioner i Danmark, faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro), samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder:

Vejen Hypnose har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops mentorforløb og enkeltsessioner.

Ved køb af Vejen Hypnoses ydelser opnår du brugsret til udleveret skriftligt materiale og digitalt materiale. Denne brugsret er personlig, alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt –herunder altså ikke kommercielt.

Erstatningsansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Martin Pedersen Stub og virksomheden Vejen Hypnose måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, mentorforløb og sessioner, er begrænset til direkte skade og tab. Vejen Hypnose skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Martin Pedersen Stub har handlet simpelt uagtsomt.

Martin Pedersen Stub og virksomheden Vejen Hypnose erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser:

Vejen Hypnose har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret. © 2017 Vejen Hypnose Alle rettigheder forbeholdes Vejen Hypnose v/Martin Pedersen Stub, cvr: 38335847, Lærkevej 20, Vejen

Last updated on 22nd October 2020
Did this help you?
Not yet rated
Thank you for submitting your feedback.